Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller


Generelle oplysninger

Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller
Ballevej 126
7300 Jelling
CVR nr.: 29559309
Telefon: 21776080
Email: info@danskspaogpool.dk


Serviceydelser


Standard

De serviceydelser som Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt. 


Kundes medvirken

Kunden skal give Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller adgang til oplysninger, lokationer og evt. lokalt netværk i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.


Lovgivning og standarder

Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.


Priser og betaling


Priser

Prisen for serviceydelser følger gældende prisliste for Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller på det tidspunkt, hvor virksomheden bekræfter kunden ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at foretage prisændringer uden forudgående samtykke. Tilbud er ikke en ordrebekræftelse og priserne her er vejledende. Der tages forbehold for udsolgte varer.


Betaling

Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller modtager betaling via bankoverførsel. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage efter afsendelsen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Kunden må ikke tilbageholde betaling eller godkendelse af faktura uden særlige grunde hertil. 


Kørsel/transport

Kørsel og anden transport i virksomhedens biler eller offentlige transportmidler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser afholdes af kunden. Omkostninger til fly og anden ekstraordinær transport tillægges.


Kundens forpligtelse

Kunden er ikke forpligtet til at betale for arbejde udført af Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller uden for arbejdsbeskrivelsen, medmindre kunden har adspurgt eller godkendt arbejdet inden det påbegyndes.


Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller er uden ansvar for, har virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 0,7% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Ved manglende betaling påskrives der et gebyr på 100,00 kr. pr. uge fra forfaldstid og til betaling sker. 


Ophævelse

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller , har Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller ud over rente efter ovenstående pkt. ret til at:

 • Ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører,
 • Ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor,
 • Og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende


Tilbud, ordrer og ordrerbekræftelser


Tilbud

Tilbud fra Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller, medmindre virksomheden meddeler kunden andet.


Ordrer

Kunden kan sende ordrer på serviceydelser til Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller skriftligt eller telefonisk. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: Beskrivelse af ydelse og aftalte pris. Tilbud bliver sendt til kunden på mail.


Ordrebekræftelser

Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller.


Ændring af ordrer

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden skriftlig eller telefonisk accept fra Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller.


Uoverensstemmende vilkår

Hvis Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møllers bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.


Levering


Levering

Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af arbejdsbeskrivelsen. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.


Undersøgelse

Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt eller telefonisk til Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller, kan den ikke senere gøres gældende.


Forsinket levering

Hvis Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.


Ophævelse

Hvis Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.


Misligeholdelse


Misligeholdelse

Ved parts væsentlig misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne aftale kan den anden part vælge at ophæve samarbejdet uden varsel.

Er der tale om misligholdelse, der med rimelighed kan afhjælpes, er parten dog forpligtiget til at give den misligholdende part et skriftligt påkrav med en frist på 14 dage til at afhjælpe forholdet. Afhjælpes misligeholdelsen ikke kan samarbejdet herefter hæves uden yderligere varsel. Ved misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden der er tale om en udtømmende liste:

 • Væsentlige eller gentagende forsinkelser.
 • Brud på tavshedspligt.
 • Brud på konkurrenceklasul. 
 • Udeblivende honorar, betalingsstandsning, akkordforhandlinger eller konkurs.
 • Væsentlige gentagende overtrædelse af forpligtelser ift. opgaver.


Reklamation, fejl og mangler


Reklamation

Reklamationsretten omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes:

 • Ændring af forudsætninger efter levering,
 • Brug i strid med Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møllers instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål,
 • Afhjælpning eller ændring udført af andre end Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller
 • eller andre forhold, som Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller er uden ansvar for.


Fejl og mangler

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påpege, skal den straks meddeles skriftligt til Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller beder om.


Undersøgelse

Inden rimelig tid efter at Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af reklamationsretten.


Afhjælpning

Inden rimelig tid efter at Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller har afgivet meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af reklamationsretten, afhjælper Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller fejlen eller manglen.


Ophævelse

Hvis Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af reklamationsretten inden rimelig tid efter, at Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller har givet meddelelse til kunden, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 21 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller.


Andet


Kreditering

Parterne er begge indforståede med, at de hver især kan anvende hinanden i case arbejde og markedsføring (analogt, digitalt og online).


Andre vilkår

Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne vedrørende arbejdet. Aftalen kan kun ændres ved skriftlig aftale, som underskrives af begge parter.

Kunden har indgået aftalen med Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller i tillid til virksomhedens kompetencer. Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller må derfor ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser efter aftalen til andre eller lade arbejdet udføres af andre uden for kundens forudgående skriftlige samtykke.


Gældende lov og tvist

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Tvister kan alene afgøres ved dansk ret i Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller hjemkommune, medmindre Dansk Spa & Pool Teknik v/Steen Møller måtte bestemme andet.


Klagemuligheder


Klage

Hvis du vil klage over dit køb eller serviceydelse, skal du rette henvendelse til info@danskspaogpool.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk


Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@danskspaogpool.dk